Kommunen ser frem til besøg af ældretilsynet

Foto: Pixabay
Sundhed og velvære:

Tilbage i november sidste år aflagde Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for ældretilsynet, besøg på Plejecenter Marienlyst. Nærmere betegnet var det de 37 plejeboliger, som ligger på centeret, der kom under styrelsens lup. Dengang endte styrelsen med at give tre påbud.

Siden da har Skive Kommune gennemført en lang række handlinger netop for at forbedre det, som styrelsen pegede på. Og nu har styrelsen så meldt sin ankomst med et opfølgende besøg.

- Det ser vi frem til. Tilsyn giver mulighed for at se os selv gennem øjne udefra og derigennem drage vigtig læring de steder, hvor vi kan blive bedre. Det er klart, at et opfølgende besøg fra styrelsen indgår som en del af det arbejde. Det giver os mulighed for at få feedback på de indsatser, vi har iværksat. At se om indsatserne virker efter hensigten, eller om der stadig er noget, der skal fintunes, siger Lars Olesen, pleje- og visitations-chef i Skive Kommune.

Flere indsatser
Styrelsen for Patientsikkerhed sendte sin afgørelse med de tre påbud i slutningen af maj 2020, og på det tidspunkt var kommunen allerede godt i gang med at gennemføre forbedringer på centeret. For eksempel handlede et af påbuddene om, at plejecenteret skal sikre, at medarbejderne kontinuerligt er opmærksomme på ændringer i borgernes tilstand.

Én af handlingerne, der skal imødekomme dette påbud, er et såkaldt ’triagerings-system’ – en tavle, som er sat op i centeret, hvorpå hver beboer er illustreret med en farvekode i rød, gul eller grøn, afhængig af beboerens tilstand. Tavlen giver medarbejderne et hurtigt overblik og god mulighed for at løbende at følge udviklingen i borgernes tilstand. Tavlen skal gøre det hurtigt og nemt at igangsætte målrettede indsatser, hvis en beboer har brug for det.

- Vi har hele tiden fulgt udviklingen i beboernes helbredstilstand, og vi har også handlet på det. Men nu har vi fået implementeret et nyt hjælpeværktøj, som styrker dokumentation af dette arbejde. Vi var faktisk i gang med at indføre systemet, da vi fik besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed tilbage i 2019, men det var ikke fuldt implementeret. Efter styrelsens påbud har vi speedet op for den proces, så vi nu er godt i gang med at arbejde med tavlen. Vi er meget glade for systemet, som fungerer lavpraktisk og godt, og vi forventer, at styrelsen vil finde dette tilfredsstillende, siger Lars Olesen.

Ét blandt flere tilsyn
Da Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte ældretilsynet på Marienlyst i november 2019 var det første gang, at centeret fik netop dette tilsyn. Ældretilsynet er blevet indført som en forsøgsordning i perioden 2018 til 2021. Ældretilsynet fungerer som en stikprøvekontrol og er ét blandt flere tilsyn. Således gennemføres der arbejdstilsyn, fødevaretilsyn, m.fl. Og ikke mindst er kommunen i henhold til Serviceloven forpligtet til også at føre sit eget tilsyn med plejecentrene.

Det kommunale tilsyn gennemføres årligt på samtlige plejecentre i Skive Kommune. Kommunen har lagt denne opgave ud til revisionsfirmaet BDO, som har udviklet et tilsyns-koncept for kommunerne. Da BDO i foråret aflagde sin seneste rapport opnåede Marienlyst den næstbedste score ’meget tilfredsstillende’. Det har vakt undren i medierne, at det selvsamme center kunne opnå forskellige resultater i forskellige målinger.

- Det kan nok skabe lidt forvirring, men jeg tror bare man skal forstå, at de forskellige tilsyn tjener hvert sit formål. De er politisk besluttede, og som embedsmand kan jeg kun sige, at vi følger loven og bruger samtlige tilsyn som læring i vores udviklingsarbejde. Det er godt og vigtigt, at vi har et samfund, der har ressourcer og overskud til at sikre kvaliteten i vores ældrepleje. Og jeg mener bestemt, at vi har en velfungerende ældrepleje i Skive Kommune, hvor vores medarbejdere hver dag skaber gode og trygge forhold for vores ældre borgere. Det betyder ikke, at der aldrig kan findes plads til forbedringer. Det kan der, og det skal der. Netop derfor skal vi være åbne over for de input, vi får fra de forskellige tilsyn, siger Lars Olesen.

FAKTABOKS

Ældretilsynet
Ældretilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynet er en forsøgsordning, som løber fra 2018 og frem til udgangen af 2021. Tilsynet foregår ved stikprøver af udvalgte plejecentre.

Formålet med tilsynet er at styrke det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet samt vurdere om den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, den enkelte plejeenhed yder, har den fornødne kvalitet. Formålet er også at bidrage til læring i forhold til den social – og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, der ydes i de enkelte plejeenheder.

I bekendtgørelsen er der fastlagt seks temaer, som tilsynet skal omfatte i forhold til at afdække den fornødne kvalitet i den social- og plejefaglige indsats:

 • Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død
 • Trivsel og relationer
 • Målgrupper og metoder
 • Organisation, ledelse og kompetencer
 • Procedurer og dokumentation
 • Aktiviteter og rehabilitering.

Det kommunale tilsyn
Skive Kommunes tilsyn gennemføres af BDO Revision, som har udarbejdet et tilsynskoncept for kommunerne. Tilsyn gennemføres årligt på samtlige plejecentre.
Kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale op-gaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte til-bud. Det er bestemt i retssikkerhedslovens § 16 og servicelovens § 148a.

Formålet med tilsynet er:

 • At påse, at borgere får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.
 • At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
 • At forebygge ved at gribe korrigerende in før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

Med udgangspunkt i erfaringer med at føre tilsyn har BDO udviklet et koncept, der omfatter områderne:

 • Aktuelle vilkår og status
 • Det skriftlige grundlag
 • Pleje, omsorg og praktisk hjælp
 • Mad og måltider
 • Kommunikation og adfærd
 • Selvbestemmelse og medindflydelse
 • Kompetencer og udvikling
 • Fysiske rammer

Konkrete handlinger efter påbud
De 37 plejeboliger, som er en del af Plejecenter Marienlyst, havde i november 2019 besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. Ældretilsynet gav plejecenteret tre påbud. Efterfølgende har plejecenteret gennemført en række handlinger for at imødekomme påbuddene. Nedenstående er blot nogle af eksemplerne på de mange indsatser, der er blevet implementeret på centeret.

Ældretilsynets påbud

 1. Plejeenheden sikrer, at medarbejderne kontinuerligt er opmærksomme på ændringer i borgernes tilstand. For eksempel at plejeenheden arbejder systematisk med op-sporing af og opfølgning på ændringer i borgernes fysiske og psykiske funktionsevne.

  Eksempel på indsats:
  Triagering inddeler borgerne i farvekoder og er blandt andet med til at følge borgerens tilstand og funktionsevne tæt. Formålet er tidligst muligt at sætte målrettede indsatser i gang og dermed undgå, at borgerens tilstand forværres.

  Plejecenteret havde netop indført triagering, da tilsynet var på besøg, men det var ikke fuldt implementeret. Plejecenteret har derfor arbejdet på dette efterfølgende

  Derudover er der på gruppemøder blevet undervist i ’se-føl-lyt’ og der er blevet talt om vigtigheden af at følge op på observationer og adviseringer.
 2. Plejeenheden sikrer, at medarbejderne kender og anvender plejeenhedens praksis for den social- og plejefaglige dokumentation, herunder at plejeenheden sikrer, at ændringer i borgernes fysiske og/eller psykiske funktionsevne og helbredstilstand samt opfølgning på ændringerne fremgår af dokumentationen.

  Eksempel på indsats:
  Udviklingssygeplejerske og kvalitetskoordinator har undervist sygeplejersker og SSA-personale i at udføre korrekt dokumentation. Der er planlagt gen-undervisning for hjælpe-personalet i sensommeren. Undervisningen har bl.a. haft fokus på:
  1. Opfølgning på helbredstilstande og brug af opgaver
  2. Aktuelt og faktuelt
  3. Ajourføring af døgnrytme-planer og andre handlings-anvisninger
  4. Opmærksomhed på, at der ved målinger er angivet grænser og handlealgoritme.
 3. Plejeenheden sikrer, at organiseringen understøtter plejeenhedens varetagelse af kerneopgaver, herunder at plejeenheden så vidt muligt sikrer, at pårørende bliver inddraget og lyttet til i overensstemmelse med borgernes ønsker og behov.

  Eksempel på indsats:
  Der er blevet arbejdet systematisk med oftere kontakt til pårørende, så både borgere og pårørende oplever, at de får den rette hjælp. Blandt andet er der blevet arbejdet med, at kontaktpersonen skal præsentere sig fysisk, når der er mulighed for det. Desuden er der indført nyhedsbrev til beboere og pårørende kvartalsvist eller ved behov.    

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk