Udvalget for Ældre drøfter behovet for plejeboliger i fremtiden

NYHEDER:

Udvalget for Ældre holdt i går et ekstraordinært møde for at fortsætte drøftelserne af behovet for plejeboliger i Skive Kommune i fremtiden.

Udvalget tog udgangspunkt i en strukturanalyse, som KLK – Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed – fremlagde for byrådet i torsdags. Udvalget nåede på mødet i går frem til, at forvaltningen skal udarbejde et oplæg med forskellige scenarier, hvor der sættes fokus på effektiv og bæredygtig drift af plejesektoren. Der skal i den forbindelse både ses på ses på størrelse på af centre, visitationspraksis m.v.

Formand for udvalget for Ældre Preben Andersen udtaler:

- Nu har vi fået analysen fremlagt og det er spændende læsning. Vi er i udvalget opsat på, at Ældresektoren i Skive Kommune både skal være effektiv og fagligt bæredygtig, sådan at vi får flest mulige varme hænder i plejen. Og inden vi træffer beslutninger om den fremtidige plejeboligkapacitet, skal der være dialog med  forskellige parter og interessenter. Uanset hvad vi ender med, så er vi i udvalget enige om, at Skive Kommune skal være en decentral organisation. Det er en meget stærk værdi i udvalget. Det ønsker vi at bygge videre på, siger Preben Andersen, der er formand for Udvalget for Ældre.

Ældreråd og MED-udvalg har nu fået tilsendt rapporten. Efter sommerferien skal der holdes møder, hvor rapportens konklusioner uddybes og der skal indledes en dialog om det fremtidige behov for plejeboliger i Skive Kommune.  Endelig skal der være en nærmere dialog med boligselskaberne omkring mulighederne på plejecentrene.

Kapacitetsanalysen konkluderer blandt andet:

 • Skive Kommune har nogle små plejecentre som er relativt dyre, og i et fremtidigt perspektiv anbefaler KLK, at Skive Kommune overvejer om størrelsen på plejecentrene i et økonomisk perspektiv bør være større. Skeles der til omkostningerne i kommunens aktuelle plejecentre, vurderer KLK, at der ikke bør stiles efter centre med under 50-60 pladser.
 • Antallet af nattevagter i Skive Kommune er højt ift. KLK’s erfaringer, hvilket primært skyldes de mange små plejecentre.
 • Antallet af plejeboliger er højt sammenlignet med andre kommuner, set i forhold til ældrebefolkningens størrelse.
 • Belægningsprocenten, som udtrykker i hvilken grad kapaciteten udnyttes, er 94,1% og varierer fra ca. 83% til 99% på de almene pladser. Det er relativt lavt sammenlignet med andre kommuner
 • En fremskrivning af behovet via KLK’s fremskrivningsmodel og Skive Kommunes befolkningsprognose, viser at plejebehovet om fem år forventes at stige med 60-84 plejeboliger og om ti år med 104-154 plejeboliger – såfremt den nuværende anvendelse og visitationspraksis fortsættes
 • Det samlede fremtidige behov for plejeboliger varierer mellem distrikterne, hvor nogle distrikter vil have et overskud af boliger og andre et underskud.
 • Analysen viser samtidig at der er en række forhold som sænker Skive Kommunes behov for plejeboliger.
 • Alene det forhold, at Skive Kommune visiterer ca. 50 % hyppigere til plejebolig blandt over 90-årige end tilsvarende landstal betyder, at Skive Kommune aktuelt har 55 boliger mere end ved en gennemsnitlig praksis.
 • KLK vurderer, at Skive Kommune kan arbejde mod at hæve den relativt lave belægningsprocent på plejecentrene – altså udnytte kapaciteten bedre, hvilket betyder, at behovet for plejeboliger vil være lavere end forudsat i fremskrivningen
 • Med den visitationspraksis, der er i dag er det relativt let at blive visiteret til en plejebolig i Skive Kommune, og de ældste borgere modtager plejen i en plejebolig i stedet for i eget hjem. I forhold til den fremtidige kapacitet er det således afgørende, om Skive Kommune ønsker at fortsætte den nuværende visitationspraksis eller om der er forhold, som ønskes ændret.
 • Der åbner et friplejehjem i kommunen med 24 pladser. Uanset hvilke erfaringer Skive Kommune kommer til at få, vil etableringen af et friplejehjem alt andet lige betyde et lavere behov for kommunale plejecenterpladser.
 • Hvis flyttemønsteret for de ældre i fremtiden vil ligne det der ses hos de yngre borgere, betyder det, at Skive Kommune vil få et lavere plejeboligbehov i fremtiden, da nogle ældre borgere vælger at flytte i en plejebolig tæt på deres pårørende

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk