Skive Kommune kom godt ud af regnskabsåret 2019

Foto: Skive Kommune
NYHEDER:

Et positivt driftsresultat i 2019 er primært blevet brugt til at investere i anlæg og til at nedbringe kommunens gæld.

Resultatet af den ordinære drift endte i 2019 på 144,4 mio. kroner. 120,8 mio. kroner af overskuddet er blevet investeret i anlæg. Derudover er overskuddet gået til at nedbringe kommunens gæld.

Samlet set ender regnskabet med et forbrug af kassebeholdningen på 51,9 mio. kroner i 2019, primært som følge af investeringerne i anlæg.

- Vores strategi har været at kunne trække på kassebeholdningen til de store afdrag vi har på lån, og det har vi gjort i 2019. I alt har Skive Kommune netto afdraget 40 mio. kroner på sin langfristet gæld i 2019, siger borgmester Peder Christian Kirkegaard.

Regnskabet for 2019 giver heldigvis en god rygstøtte i forhold til et udfordrende 2020, som vi i øjeblikket ser ind i, hvor det er svært at forudse de økonomiske konsekvenser af corona-situationen, siger borgmesteren.

Holder aftalen med KL
Skive Kommune er ligesom landets øvrige kommuner bundet af overholdelse af den aftalte serviceramme, der er indgået mellem KL og regeringen. Aftalen betyder, at kommunerne ikke må bruge flere penge på serviceudgifter, end der er aftalt mellem regeringen og KL. Eksempelvis kan kommunen ikke bruge flere penge på ældreområdet eller børneområdet, end der aftalt – også selvom der er penge i kommunens kasse.

Skive Kommune overholder i 2019 aftalen med et mindreforbrug på 19,7 mio. kroner ud af den samlede ramme på godt 2. mia. kroner.

- Det er vigtigt, at vi som kommune overholder den aftale for serviceudgifterne, som er indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Ellers risikerer vi at blive trukket i bloktilskud, fortæller borgmester Peder Christian Kirkegaard.

At Skive Kommune overholder rammen, er ikke nyt. År efter år præsterer kommunen et regnskab, der lever op til aftalen med regeringen. Det glæder fungerende kommunaldirektør Thomas Lindberg, der siger:
- Det flotte regnskab hænger sammen med en høj grad af ansvarlighed hos de enkelte afdelinger og institutioner. Det er en del af Skive Kommunes DNA at levere mest mulig service for skattekronerne og være omkostningsbevist.

Ældreområdet
Ældreområdet har igennem flere år været økonomisk udfordret, men ved regnskabsafslutning for 2019 er området tæt på at være i balance. Der har været gjort en målrettet indsats på mange områder, bl.a. gennem en organisering, hvor der gøres brug af stordriftsfordele, og gennem effektivisering af planlægningen i øvrigt. Den positive udvikling i sygefraværet bidrager i særdeleshed til det gode regnskab.

Også anvendelsen af sygeplejeklinikker spiller en vigtig rolle i forhold til både at effektivisere og kvalificere kommunens drift. Når borgerne kører på sygeplejeklinikker frem for at få en hjemmesygeplejerske til at køre hjem til sig selv, så spares hjemmesygeplejerskens tid på vejen.

Derudover har Byrådet valgt at reducere ældreområdet underskud med 5.940.000 kr. på byrådsmødet 31. marts 2020. Det er vigtigt at fastholde fokus på effektivisering af driften i den kommende tid.

Skive Kommunes regnskab 2019 vil være tilgængelig på skive.dk efter byrådsmødet den 28. april 2020.

Væsentlige investeringer
Overskud fra den ordinære drift giver mulighed for at investere og afholde udgifter til anlæg. I 2019 har kommunen investeret 120,8 mio. kroner. Der har været plads til nye tiltag og forbedringer på mange områder.

 • På Skole og Dagtilbudsområdet er der blandet andet købt nyt IT-udstyr til skolerne, elever og pædagogisk personale. Der er bygget en ny børnehave ved Hem Skole, og Nr. Søbys nye klassefløj er færdiggjort og taget i brug. På Jebjerg Børnehus og Skole er opførelse af en udendørs lærings- og aktivitetsplads næsten færdiggjort. En række institutioner har fået installeret LED belysning og andre energibesparende tiltag. Brårup Skole er blevet forbedret med ny ventilation.
 • Den nye centerbygning ved Højslev Ældrecenter er taget i brug. Pusterummet - sundhedsparken ved sundhedshuset tager form og skitser til det nye Autismecenter er på papiret.
 • Renovering og forskønnelse af Viborgvej er nået langt i 2019. Cykelsti mellem Højslev St. og Nr. Søby er under opførelse og stien mellem Balling og Rødding er færdigetableret. Biogas 2020, det store EU-projekt som bidrager til at reducere CO2 udslippet er afsluttet. På vejområdet har 49 km. veje fået ny asfaltbelægning.
 • Derudover er der i 2019 solgt mere erhvervsjord end de tidligere år. Den samlede mængde af solgt erhvervsjord er på 190.416 m2.

BigBlue og GreenLab
I 2019 blev arbejdet med BigBlue synligt i bybilledet. Vi er i fuld gang med at omdanne det gamle jernbane fra Østerbro til havnen til en ny stiforbindelse, og den gamle jernbanebro er blevet renoveret flot med farverig belysning om aftenen. Der er også blevet åbnet op til åen over for Søndercentret og langs med Gl. Skivehus. I 2019 blev helhedsplanen for Elværkskvartret vedtaget. Elværkskvarteret er en del af BigBlue og omfatter området omkring Det gamle Elværk og det gamle slagteri. Helhedsplanen er ved at blive udmøntet i konkrete lokalplaner. Der er således vedtaget lokalplan for omdannelse af en del af det gamle slagteri til spændende boliger, og arbejdet med lokalplan for 6 punkthuse i området er langt fremme.

Det var også i 2019, at GreenLab gik fra planer til synlige aktiviteter. Nu produceres der protein fra søstjerner, plastik genanvendes eller omdannes til syntetisk dieselolie, gylle og anden biomasse bliver til biogas, og borgerne afleverer i stor stil affald til genbrug på den nye genbrugsplads. Under jorden vil GreenLab A/S om kort tid være i fuld gang med at etablere et Symbiose-net, som kan distribuere biogas, brint, CO2, varme, grøn el, spildevand og meget mere mellem virksomhederne i GreenLab.

IT i skoler og daginstitutioner
I 2019 er der indkøbt IT-hardware til kommunens skoleelever for 2,5 mio. kr. Dermed er et treårigt projekt med indkøb af IT-hardware for i alt 8 mio. kr. afsluttet. I 2017 bevilgede byrådet også en udvidelse, så det fremadrettet sikres, at udstyret kan udskiftes hver 4. år. I 2019 er der desuden anvendt 2,1 mio. kr. til indkøb af IT-hardware til det pædagogiske personale.

SKIVE KOMMUNES ØKONOMI

 • Skive Kommunes økonomiske politik indeholder et mål om et overskud på 55 – 70 mio. kr. for den ordinære drift. Overskuddet for 2019 lød på 144,4 mio. kroner
 • I 2019 er der brugt 120,8 mio. kr. til anlæg. Skive Kommunes økonomiske politik har et mål om at et nettoanlægsniveau på gennemsnitligt 55-70 mio. kroner over årene, da nytænkning og udvikling kræver investeringer. De væsentligste investeringer er listet nedenfor.
 • Der er i 2019 afdraget 50,0 mio. kroner på lån, fordelt med 19,2 mio. kroner til ældreboliger og 30,8 mio. kroner til ordinære lån. Der er i året ligeledes optaget nye ordinære lån på 10 mio. kroner.
 • De kommende år vil nettoafdraget stige som følge af større afdragsbyrde. Ultimo 2019 er der langfristet gæld for i alt 911,8 mio. kr., fordelt med 360,6 mio. kroner i lån til ældreboliger, 420,6 mio. kroner i ordinær gæld, 78,4 mio. kroner vedrørende finansiel leasing. Indenrigsministeriet har stillet
  krav om, at alle kommuner registrerer gæld til Lønmodtagernes Feriefond. For Skive Kommunes vedkommende udgør forpligtigelsen 52,2 mio. kr.
 • Den gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af 2018 442 mio. kroner. Det er et politisk mål, at den gennemsnitlige kassebeholdning som minimum skal svare til overførte drifts- og anlægsbevillinger, hvilket svarer til 258,6 mio. kroner i overførsel fra 2019 til 2020.

INVESTERINGER i 2019

 • Ny centerbygning ved Højslev Ældrecenter 9,2 mio. kr.
 • Renovering og forskønnelse af Viborgvej 8,6 mio. kr.
 • Hem Skole - børnehave 7,2 mio. kr.
 • Nr. Søby Skole - ny klassefløj 4,8 mio. kr.
 • Big Blue - banesti - delprojekt 1 - fra Atletikhallen til Skive Havn 4,1 mio. kr.
 • Pusterummet - Sundhedspark Skive 4,0 mio. kr.
 • Cykelsti mellem Højslev St. og Nr. Søby 3,9 mio. kr.
 • Renovering af facader på Biblioteket og Rådhus 3,7 mio. kr.
 • Big Blue - Sti Gl. Skivehus - delprojekt 4 3,5 mio. kr.
 • Cykelsti Balling - Rødding 3,3 mio. kr.
 • Energibesparende foranstaltninger 3,2 mio. kr.
 • Områdefornyelse, bl.a. i det vestlige Skive, Breum, Selde, Jebjerg, Hem og Oddense 3,1 mio. kr.
 • Målrettet erhvervsindsats - tilskud fra Erhvervsstyrelsen- igangsætning af Greenlab 2,9 mio. kr.
 • Køb af elev- hardware 2,5 mio. kr.
 • Biogas 2020 - udvikling og vækst 2,4 mio. kr.
 • Køb af hardware til pædagogisk personale 2,1 mio. kr.
 • Højvandssikring 2,0 mio. kr.
 • Lundøvej - sideudvidelse fra Bådsgårdvej til Lundø 1,9 mio. kr.
 • Ledningsrenovering Brårupvej og i Højslev 1,5 mio. kr.
 • Gl. Skivehus - renovering og ombygning 1,3 mio. kr.
 • Big Blue - opholdsareal ved Skive Å - delprojekt 3 1,3 mio. kr.
 • Brårup Skole - ventilation 1,3 mio. kr.
 • Etablering af nyt autismecenter 1,2 mio. kr.
 • Jebjerg Børnehus og Skole - udendørs lærings- og aktivitetsplads 1,0 mio. kr.
 • Restaurering af Glattrup Bæk 1,0 mio. kr.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk