Sidste nyt om vådområdeprojektet Skive-Karup Å

NYHEDER:

Skive Kommune fik i december 2017 tilsagn fra Landbrugsstyrelsen til gennemførelse af vådområdeprojektet Skive-Karup Å. Dette skete med baggrund i en forundersøgelse, der var lavet af det rådgivende firma Alectia.

Projektet blev igangsat i 2018, men forprojektet indeholdt en del mangler og uafklarede spørgsmål, der først skulle undersøges. Der var bl.a. fejl i beregningen af vandmængden i vådområdet, som medførte en fejl i beregningerne af kvælstofrensningen. Det er kvælstofrensningen, der er den primære begrundelse for projektet og baggrunden for, at Landbrugsstyrelsen giver tilsagn om midler til projektet.

Miljøstyrelsens oprindelige fosforberegningsmodel viste, at der ville ske en stor fosforudvaskning fra området, når pumpen blev fjernet, og området efterfølgende fik højere vandstand med naturlig afvanding. Derfor skulle en stor del af projektets arbejde og økonomi gå til fjernelse af store mængder fosforholdigt jord fra området.

I 2019 meddelte Miljøstyrelsen imidlertid, at der i deres oprindelige fosforberegningsmodel var indsneget sig en fejl. Projektet blev derfor sat på pause, indtil Miljøstyrelsen havde rettet fejlen. Da fosforproblematikken er meget vigtigt for projektet og økonomien, blev det aftalt med Miljøstyrelsen, at der skulle udarbejdes et såkaldt ”supplerende forprojekt” med udgangspunkt i den nye fosformodel. Den supplerende undersøgelse skal resultere i en opdateret projektløsning og budget. Dette arbejde er ved at være færdigt med hjælp fra det rådgivende firma Envidan.

Arbejdet med en afklaring af myndighedstilladelser på naturområdet blev sat i gang i slutningen af 2019. Hele projektområdet ligger i et Natura 2000-område med flere forskellige habitatnaturtyper – blandt andet rigkær og hængesæk. Enge og moseområder er beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens §3, og vandløbene er omfattet af vandløbslovens bestemmelser og naturbeskyttelseslovens §3.

Skive Kommune har søgt vejledning hos Miljøstyrelsen, da beliggenheden i Natura 2000-område stiller krav til projektets udformning, og der er nu taget kontakt til det rådgivende firma Cowi, der har ekspertise og erfaringer fra andre tilsvarende projekter med vådområder i Natura 2000 og beskyttet natur. Det forventes, at de naturmæssige forhold falder på plads i løbet af 2020. Før de naturmæssige forhold er afklaret, kan projektet ikke køre videre.

Desuden arbejdes der i øjeblikket med Vejdirektoratet om at finde en løsning med bropillerne til Ringvej Syd, så vådområdet ikke medfører problemer for broen.

Når de naturmæssige forhold er afklaret, skal Landbrugsstyrelsen forhandle med alle lodsejerne om køb af arealerne. Afhængig af lodsejernes indstilling til projektet, kan det tage kort eller lang tid at gennemføre, og der er altid en risiko for at hele projektet falder til jorden, hvis Landbrugsstyrelsen ikke kan komme igennem med aftalerne. Et meget forsigtigt gæt er, at det kan tage 2021, før det er på plads.

Når landbrugsstyrelsen har afsluttet alle aftaler om jordfordeling, skal der udarbejdes et detailprojekt. Detailprojektet skal derefter myndighedsbehandles efter lovgivningerne på naturområdet og når de er på plads kan projektet sendes i licitation blandt entreprenører.  Når der er fundet en entreprenør kan arbejdet med maskiner herefter sættes i gang. Et meget forsigtig gæt er at anlægsarbejdet kan sættes i gang i 2022.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk