Kultur- og Samtalecafé på biblioteket

KULTUR:

For et halvt år siden tog Skive Bibliotek initiativ til et offentlig info- og idéudvekslingsmøde med henblik på at starte en "Kultur- og SamtaleCafé" på biblioteket. Baggrunden var at biblioteket ønskede at spille en rolle ifm integrationen af vore flygtninge ved at skabe nogle rammer for at flygtninge og danskere kunne mødes. Ud af de mange fremmødte nedsattes en styregruppe, og det besluttedes at caféen skulle være åben hver onsdag eftermiddag. Caféaktiviteten har kastet en række integrationsfremmende aktiviteter af sig som fx lektiehjælpsordninger, besøgsven- og kontaktfamilie-ordninger, fællesspisning, kolonihave-projekt mm. Caféen er overordnet set en aktivitet som biblioteket har givet engagerede borgere medejerskab til og som samtidig er med til at styrke en positiv integration.

Skive Bibliotek har inden for det sidste halve år onsdag eftermiddag haft et Café-tilbud hvor flygtninge og danskere mødes. De indkaldte til et offentlig info- og idéudvekslingsmøde i april 2015 vedr. caféens kommende form og indhold. Her var der interesse for at caféen skulle afholdes hver uge - og ikke én gang om måneden som umiddelbart var bibliotekets oplæg. På mødet deltog ca. 50 flygtninge og etniske danskere. Ud af de fremmødte markerede 4-5 ressourcestærke og motiverede etniske danskere sig især med ønsker ifm. caféens kommende form og indhold. Flere af disse blev siden en del af den styregruppe, som efterfølgende nedsattes, og som Stig Seidenfaden som biblioteksansat, er en del af. De nuværende 5 personer i styregruppen har på skift ansvaret for caféen, og de evaluerer tilbuddet hver 5.-6. uge sammen med 3-4 andre aktive cafébrugere – heraf nogle flygtninge. Det er relativt nyankommne flygtninge, som kommer i caféen, og de er især fra Syrien, Somalia og Eritrea. Det er kort fortalt forhistorien.

Stig Seidenfaden fortsætter: Set i bakspejlet er vores Kultur- og SamtaleCafé et vellykket eksempel på at en gruppe biblioteksbrugere har taget medejerskab til en biblioteksaktivitet, som nu er fortløbende, indarbejdet og i sig selv hvilende. Biblioteket har stillet nogle rammer til rådighed i form af to rum der grænser op til hinanden, og inden for disse rammer mødes 40-50 flygtninge og etniske danskere hver uge. Caféen har allerede kastet en række integrationsfremmende aktiviteter af sig i form af især individuelle aftaler om lektiehjælp og besøgsven- og kontaktfamilieordninger. Når den slags aftaler er indgået, så kommer de pågældende ikke nødvendigvis i Caféen mere. Et match flygtninge og danskere imellem kan have vidtrækkende konsekvenser for integrationen og erfaringsvis opstår dissiderede venskaber på sigt. Det er ikke ualmindeligt at personer fra styregruppen agerer fødselshjælpere for at et optimal vellykket match kan finde sted. En mulighed er indledningsvis at indgå en mere formel aftale så forventningerne de to personer/familier imellem er afstemt på forhånd. Dansk Flygtningehjælps hjemmeside www.frivillignet.dk rummer en række nyttige råd og vejledninger.

Ud over lektiehjælp så finder alt fra fremskaffelse af cykler til udfyldelse af familiesammenføringsansøgninger sted i forlængelse af caféen. Har flygtningene problemer med et eller andet, så kan de henvende sig i Caféen. Der er nu dannet et aktivitetsudvalg, som indtil videre har arrangeret et familiearrangement med lege- og spilleaktiviteter samt et fællesspisningsarrangement på biblioteket. SamtaleCaféen har også genereret et spændende kolonihaveprojekt idet en cafédeltager har stillet en uopdyrket kolonihavegrund til rådighed, som nu gøres klar til, at der kan opføres et hus af genbrugsmaterialer hvor flygtninge og danskere i fællesskab kan dyrke grøntsager, grille, hænge ud, børnene lege osv. Til dette projekt er der fremskaffet 10.000 kr. fra Dansk Flygtningehjælps pulje til frivillige integrationsfremmende aktiviteter og lokale afdelinger af Rotary og Lions Club har også biddraget.

Caféens styregruppe tog initiativ til oprettelse af Facebook-gruppen ”Venligboerne – Skive og omegn”. Kommunikationen cafédeltagerne imellem foregår primært ad denne vej, samtidig er der oprettet en hjemmeside på www.kulturpt.dk, som opdateres af én fra styregruppen. Vedkommende har også inden for det seneste år lavet den omfattende og rimelig professionelle hjemmeside www.easyintegration.dk. I forbindelse med oprettelsen af caféen tog biblioteket forud kontakt til en lokal frivilliggruppe som arbejder under Dansk Flygtningehjælp – ”Kultur på Tværs”. Røde Kors har også en del frivillige grupper spredt over Danmark. Det skal nævnes, at en række personer fra caféens styregruppe samt mere centrale netværk har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp og bl.a. derfor er omfattet af en forsikring og kan deltage på Flygtningehjælpens righoldige kursustilbud. Aktuelt arbejder styregruppen på at etablere et samarbejdet med Skive Sprogcenter og Skive Kommune omkring relevante punkter.

Overordnet set er der ingen tvivl om at en række professionelle mentorer, sagsbehandlere, sprogskolelærere, socialrådgivere etc. gør et formidabelt arbejde – samtidig er der i styregruppen en opfattelse af, at den egentlige integration af vore flygtninge er en almenmenneskelig opgave - og her kan landets biblioteker spille en konkret, positiv og understøttende rolle.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk