Husholdningsaffald til biogas

Hus og have:

Ny analyse viser vejen mod at udnytte husholdningsaffald til biogas.

Biogasanlæggene mangler fast biomasse, og der er derfor brug for nye typer affald, fx fra husholdningerne. Energistyrelsens Biogas Taskforce har nu fået analyseret de barrierer, der står i vejen for at udnytte såkaldt kildesorteret organisk husholdningsaffald til biogasssektoren. Resultaterne er entydige, og peger på, at reglerne skal ændres.

Der er brug for nye typer organisk affald til den udbygning af biogassektoren, der er i gang i øjeblikket. Gylle er der nok af, men for at øge energiproduktionen er der brug for fastere, organiske materialer til at blande i gyllen.
Slagteriaffald, som indtil nu har været brugt, er stort set fuldt udnyttet, og blandt de mulige alternativer er det kildesorterede, organiske affald fra husholdninger, storkøkkener og butikker. Affald herfra kan lovligt spredes på marker, så længe grænseværdier for miljø- og sundhedsskadelige stoffer overholdes.

Mejeribranchens regler forhindrer dog i dag mælkebønder i at anvende den afgassede biomasse som gødning. Reglerne nævnes ofte som en barriere for den fortsatte biogasudbygning. Mange kvægbønder er desuden økologer, og de har en særlig interesse i den recirkulering af næringsstoffer, som bioafgasning tilbyder.

Sporbarhed er en forhindring
Det er mere specifikt regelkravet om ”sporbarhed”, som i dag forhindrer, at afgasset biomasse bruges som gødning på kvægbedrifter, hvis der er tilført kildesorteret organisk husholdningsaffald til biogasanlægget. Men ”sporbarhed” er et unødvendigt krav, mener Det Økologiske Råd efter at have analyseret problemstillingen for Biogas Taskforce. Konklusionen er, at der hverken i tidligere undersøgelser eller i Det Økologiske Råds litteraturstudier er fundet noget, som tyder på aktuelle kritiske niveauer af stoffer i kildesorteret organisk husholdningsaffald.

Der bør i stedet stilles krav til mængden af synlige urenheder i affaldet. Hvis kravene kan opfyldes, anbefaler Det Økologiske Råd, at kildesorteret organisk affald afgasses i biogasanlæg sammen med gylle og derefter anvendes som gødning på markerne. Udnyttelsen af en vigtig ny ressource i biogasanlæg er dermed kommet et skridt nærmere.                                

Svensken gør det allerede
Anbefalingerne fra Det Økologiske Råd flugter med den praksis, man har i Sverige. Her føres en stigende andel af det kildesorterede affald til biogasanlæg og den afgassede biomasse bringes efterfølgende ud på landbrugsjord, hvilket sker i overensstemmelse med en svensk certificeringsordning. Den danske slambekendtgørelse mangler kun regler for synlige urenheder for at modsvare den svenske certificeringsordning, da de danske regler på alle andre punkter er på niveau med eller skrappere end de svenske. Hvis det manglende punkt om synlige forureninger opfyldes, opnås derfor en ordning, som svarer til den svenske certificeringsordning, som er accepteret af Arla i Sverige.

Næste skridt mod udnyttelsen af husholdningsaffald bliver et nyt projekt finansieret af Miljøstyrelsen med repræsentanter for de relevante aktører. Krav til synlige urenheder fra f.eks. plast og emballage er desuden på vej ind i Slambekendtgørelsens afløser – ”Affald til jord” bekendtgørelsen – som forventes at træde i kraft medio 2016.

Om analysen
Analysen omfatter bl.a. en interessentanalyse og en vurdering af de potentielt problematiske stoffer i kildesorteret affald, er udført af Det Økologiske Råd og finansieret af Biogas Taskforce.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk