Stiftende generalforsamling hos SIK´s venner

Fodbold:

 

Mandag den 1. februar kl. 19.00 er det tid til den første klubaften i den nye forening SIK’s Venner.

Klubaftenen foregår i klubhuset i Egeris og aftenen indledes med afholdelse af stiftende generalforsamling.

Nedenfor følger forslag til vedtægter:

Skive Idræts Klubs støtte-/venneforening.

Vedtægter

 

 

§ 1  

Foreningens navn

Foreningens navn er Skive Idræts Klubs Venner. Foreningens hjemsted er Skive Kommune.

 

§ 2  

Foreningens formål

 

At være en støtteforening for Skive Idræts Klub - (bredde og elite), hvor medlemmerne efterlyst og evne kan hjælpe hjælpe klubben med stort og småt. At arrangere sociale arrangementer for medlemmerne. 

 

§ 3  

Medlemmer

Personer over 18 år kan optages som medlemmer.

 

§ 4 

Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen.

 

§ 5

Bestyrelse og revision

Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 5 medlemmer – alle valgt af generalforsamlingen for 1 år af gangen. Bestyrelsen vælger selv formand, kasserer og sekretær.

Desuden foretages der årlig valg af 1 suppleant samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte de nødvendige udvalg.

 

Kassereren er ansvarlig for at klubbens likvide beholdning indsættes og henstår i Spar Nord.

 

§ 6 

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal – indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel på Skive Idræts Klubs hjemmeside.

Dagsorden for generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1                          Valg af dirigent

2                          Formandens/bestyrelsens beretning

3                          Fremlæggelse/godkendelse af regnskab v. kassereren

4                          Fastsættelse af kontingent

5                          Indkomne forslag

6                          Valg af op til 5 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant

7                          Valg af revisor og revisorsuppleant

8                          Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 7

Lovændringer

Vedtægts ændringer kan finde sted på generalforsamlingen ved simpelt flertal.

 

§ 8 

Foreningens opløsning

 

En vedtagelse af forslag om foreningens opløsning kræver kvalificeret flertal ved afstemning. Ved første behandling af forslaget på generalforsamlingen, ordinær eller ekstraordinær, kræver en vedtagelse, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for det. Opnås et sådant flertal ikke kan forslaget gøres til genstand for fornyet behandling på en følgende generalforsamling – afholdt tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den foregående – hvor vedtagelse af forslaget kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

 

 

Vedtages et sådant forslag skal klubbens tilbageværende midler skænkes til Skive Idræts Klub 

Efter generalforsamling forsætter aftenen med hyggeligt samvær. Er du endnu ikke medlem af SIK’s Venner er du meget velkommen i klubhuset på mandag. Her vil der være mulighed for at høre mere om foreningen og tegne medlemskab.

Yderligere oplysninger kan fåes hos :

Erik Laursen – mobil 21 21 97 80 eller mail erik_else@mail.dk

Vagn Ramsdahl – mobil 20 48 53 56 eller mail fam.ramsdahl@hotmail.com

Hans Kurt Jensen – mobil 53 74 54 01 eller mail hkj@tdcadsl.dk

Lars Vernegaard – mobil 22 19 14 78 eller mail lv@nc-nielsen.dk

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk