Ulovligt fyrværkeri er farligt og strafbart

Pas på ulovlig og farligt fyrværkeri
Foto: Politi.dk
Pas på ulovlig og farligt fyrværkeri
Familie og fritid:

Hold dig langt væk fra krysantemumbomber og kanonslag - de farlige og ulovlige, og politiet i hele landet vil forfølge dem, som overtræder loven. Køb kun lovligt fyrværkeri og kontakt politiet, hvis du har viden om ulovligt fyrværkeri.

Det er typisk drenge og mænd, som kommer til skade med fyrværkeri. Rigspolitiet opfordrer danskerne til at vise omtanke og holde sig helt væk fra farligt fyrværkeri:

- Køb kun lovligt og godkendt fyrværkeri - det findes i rigtige butikker. Køb aldrig ulovligt fyrværkeri som kanonslag og krysantemumbomber af nogen. Det kan være livsfarligt og kostede sidste år tre mennesker livet, siger vicepolitiinspektør Henrik Framvig, Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter (NFC).

Meget ulovligt fyrværkeri beslaglagt og flere fængslet
Efter ulykker med krysantemumbomber sidste nytår, som kostede tre livet og to alvorligt kvæstede i Nordjylland, har øget fokus og efterforskningssamarbejder mellem flere politimyndigheder ført til en stribe ransagninger, anholdelser og varetægtsfængslinger af mistænkte. Desuden er krudt, kemikalier, kraftige kanonslag og udstyr til produktion af ulovligt fyrværkeri med videre beslaglagt.

Rigspolitiets foreløbige opgørelse over beslaglæggelser af ulovligt fyrværkeri i de seneste fire uger (fra 30. november til 25. december) tæller næsten 1.200 krysantemumbomber, cirka 50.000 kanonslag og 2.800 stykker andet fyrværkeri.

- At vi har fået fjernet så meget farligt fyrværkeri fra det ulovlige marked betyder forhåbentlig færre ulykker og kvæstede, siger Henrik Framvig.

Han roser borgere for at have henvendt sig til politiet efter fund af andre 48 krysantemumbomber, over 100 kanonslag og 5.226 stykker andet fyrværkeri.

- Har man viden om ulovligt fyrværkeri - så ring straks til politiet, opfordrer vicepolitiinspektøren.

Alvorlige tiltaler mod mistænkt
Efter sidste nytårs dødsulykker har Nordjyllands Politi tiltalt en 30-årig mand efter straffelovens bestemmelser for uagtsomt manddrab, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse og fareforvoldelse. Han er desuden tiltalt efter fyrværkeriloven, hvilket også en 25-årig mand er.

- Det er strafbart at købe, sælge og besidde ulovligt fyrværkeri, og politi og anklagemyndighed vil forfølge lovovertrædelser. Det kan koste fængsel, hvis man er involveret i, at nogen kommer til skade eller dør, siger Henrik Framvig.

I årets løb har politiet rejst 686 sigtelser for forskellige overtrædelser af fyrværkeriloven. Dertil kommer overtrædelser af andre love, for eksempel straffeloven, for at skade andre eller ødelægge andres ting.

Hold dig væk fra ulovligt fyrværkeri
Særligt de særdeles kraftige krysantemumbomber og kanonslag kan give livsvarige skader eller i værste fald koste livet. Det går oftest ud over drenge og mænd. Se fotos nedenfor af det, du skal holde dig langt væk fra.

Mange ulykker sidste år
I nytåret 2014/2015 oplevede Danmark betydeligt flere fyrværkeriskader end de seneste fem år med 347 tilskadekomne mod 233 året før. Skaderne viste, at al fyrværkeri er farligt, og at det ulovlige er livsfarligt og kan medføre varige men.

Fakta om fyrværkeriulykker

Brug sikkert og lovligt fyrværkeri
Du kan kende godkendt fyrværkeri ved, at det er mærket på en af de følgende måder:

  • CE-mærkning
  • SIK-nummer

SIK-nummeret er ved at blive udfaset og erstattet af CE-mærkning, derfor kan du i en overgangsperiode støde på begge mærkninger

Læs mere om godkendt fyrværkeri på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere om lovligt og ulovligt fyrværkeri her.

Fyrværkeri må anvendes i seks dage om året
Danskerne må kun fyre raketter, batterier og heksehyl af i seks dage omkring nytår - fra den 27. december til og med den 1. januar ifølge fyrværkeriloven. Straffen for at overtræde loven er bøde eller i skærpende tilfælde fængsel op til to år.

De fem fyrværkeriråd
Når du anvender fyrværkeri, er det vigtigt at have en så sikker adfærd som muligt for at undgå ulykker. Læs her de fem fyrværkeriråd, som er grundlaget for sikker omgang med fyrværkeri:
1. Brug altid beskyttelsesbriller
2. Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri
3. Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
4. Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet
5. Gå aldrig tilbage til en fuser

Se mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside


Fyrværkerikampagne 2015
Læs mere om kampagnen på www.ulovligtkrudt.dk og få gode råd på www.facebook.com/ulovligtkrudt.


Fakta: Straffeloven
§ 241.Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år

§ 249.Den, som uagtsomt tilføjer nogen betydelig skade på legeme eller helbred, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år.

§ 252.Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

§ 291.Den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

Stk. 2. Øves der hærværk af betydeligt omfang eller af mere systematisk eller organiseret karakter, eller er gerningsmanden tidligere fundet skyldig efter nærværende paragraf eller efter § 180, § 181,§ 183, stk. 1 og 2, § 184, stk. 1, § 193 eller § 194, kan straffen stige til fængsel i 6 år.

Stk. 3. Forvoldes skaden under de i stk. 2 nævnte omstændigheder af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 4. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 og 2 skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk