SET opruster på bestyrelsesfronten

Formand for SET,Kristian Hedegaard
Foto: SET
Formand for SET,Kristian Hedegaard
ERHVERV:

For at gøre det endnu tydeligere – også på bestyrelsesplan - at SET (Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter) er en selvstændig forening, hvis formål er at være erhvervslivets talerør, vil der på den kommende generalforsamling blive forelagt nye vedtægter, der ændrer sammensætningen i SETs bestyrelse og i den måde, bestyrelsen arbejder på.

Bestiller- og udfører-roller adskilles helt

SETs bestyrelse 2015

 • Formand for SET Kristen Hedegaard
 • Entreprenør, K.H. Entreprenør og Materieludlejning ApS , SET
 • Ricco Veile, Direktør, VB Enterprise A/S
 • Karsten Mortensen, Indehaver, AV Picture
 • Kjeld Jacobsen, Indehaver, Kjeld Nørgaard Jacobsen, konsulent- og ejendomsfirma
 • Maj-Britt Vestergaard, Medejer, Limfjords Camping og Vandland
 • Tanja Bonde, Arrangementchef, Kulturcenter Limfjord SKIVE
 • Per Kristensen, Forretningsfører, Fur Bryghus
 • Peder Chr. Kirkegaard, Borgmester
 • Arne Spicer Lindgren, Fmd. EAU
 • Jan D. Andersen, Mdl. EAU
 • Vakant, LO Skiveegnen

 

Observatører

 • Christian Bertelsen, Vicekommunaldirektør
 • Hanne Mentz Nedergaard, Campuschef Skive

Sekretær for bestyrelsen (deltager i møderne uden stemmeret)

 • Alice Bank Danielsen, Direktør/Turismechef, SET

 

Tilbage i efteråret 2014, afleverede konsulentfirmaet Pluss Leadership en rapport, der  – blandt meget andet – beskæftigede sig med rollefordelingen mellem SET og Skive Kommune. Pluss konkluderede bl.a., at SET udfører en opgave for Skive Kommune på kontraktmæssige vilkår, og at politikerne i SETs bestyrelse derfor kan komme til at sidde i en dobbeltrolle som både bestiller af en opgave og ansvarlig for udførelse af opgaven.

Arne Spicer Lindgren, formand for Skive Kommunes Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalg (EAU) fortæller:

- EAU ønskede en ændring af SETs organisering, så byrådets udpegede kom ud af denne dobbeltrolle og samtidig tydeliggør ”armslængdeprincippet” mellem SET og kommunen, så det bliver tydeligere, at SET er erhvervslivets talerør.

Væsentlig og tæt samarbejdspartner

Han oplyser, at Skive Kommune efterfølgende valgte at følge Pluss-rapportens og EAUs anbefalinger og derfor selv bad om at blive ”skrevet ud af bestyrelsen” i SETs vedtægter og uddyber: - Politikerne trækker sig ganske vist fra bestyrelsen, men vi vil fortsat være i tæt dialog med SET, der også fremover er Skive Kommunes forlængede arm til erhvervslivet og en væsentlig samarbejdspartner indenfor erhvervsfremme, turisme og bosætning.

SETs bestyrelsesformand, Kristen Hedegaard, supplerer: -Den tætte kontakt med Skive Kommune vil fortsat være der og sikres gennem koordinerende mødefora. SETs bestyrelse og EAU vil fremover mødes regelmæssigt, og der holdes allerede møder mellem SETs ledelse og Skive kommunes chefer for både Erhverv og Udvikling, Teknik & miljø samt Arbejdsmarkedsområdet.

Den nye model matcher SETs behov

SET nedsatte i forsommeren 2015 en arbejdsgruppe, som har arbejdet med forskellige modeller og hentet input udefra. Den model, der fremlægges på den kommende generalforsamling er således udtryk for grundigt forarbejde og matcher fuldt ud SETs behov.

Kristen Hedegaard fortæller: -Den nye bestyrelsessammensætning handler kort fortalt om, at der ud over en overordnet bestyrelse også etableres et turisme- og et erhvervsudvalg, der i det daglige vil blive direktørens og souschefens nære sparringspartnere.

Øget involvering

Bestyrelsen vil fremover kunne koncentrere sig om det større strategiske sigte. SETs formand forklarer: -Den nye organisering indebærer, at op til 3 bestyrelsesposter vil kunne besættes af eksterne personer, hvilket vil give mulighed for at tiltrække ressourcer udefra og dermed sikre, at bestyrelsen repræsenterer de nødvendige kompetencer.

Udvalgenes rolle er at være udførende i forhold til bestyrelsen, dvs at udvalgsmedlemmerne - sammen med SETs daglige ledelse - vil være involveret i at udarbejde og udmønte handlingsplaner og initiere nye tiltag og projekter. Udvalgene vil derfor være bredt repræsenteret og vil kunne udnytte medlemmernes og eksterne samarbejdspartneres ekspertise ved at invitere dem som ad hoc medlemmer, når det måtte være relevant.

Arne Spicer Lindgren og Kristen Hedegaard er enige om, at de to nye, fleksible udvalg bliver SETs motor, hvor erhvervslivets interesser og den aktuelle daglige dialog sikres – og hvor SET får mulighed for at involvere erhvervslivet og samarbejdspartnere direkte i aktiviteterne og ikke mindst drøfte aktuelle emner.

Stærk strategisk samarbejdspartner

En tilfreds Kristen Hedegaard siger: -Vi har nået et godt resultat med det nye forslag til bestyrelsessammensætning, der vil gøre SETs bestyrelse til en stærk strategisk samarbejdspartner ved bl.a. udarbejdelse af Skive Kommunes nye erhvervspolitik, der tages op til efteråret.

SETs bestyrelsesformand tilføjer, at han ligeledes glæder sig over det fortsatte samarbejde med både URIS, Skive Handel og LO i de to nye udvalg.

Beslutningsprocedure

SET afholder ekstraordinær generalforsamling d. 25. februar for vedtagelse af nye vedtægter.

Kristen Hedegaard gør dog opmærksom på, at hvis det skulle det ske, at denne generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, kan forslaget vedtages på SETs ordinære generalforsamling, der finder sted d. 31. marts.

Erhvervslivets talerør

- Det er EAU og SETs holdning, at det er et samlet erhvervsliv, der skal skabe et dynamisk og udviklende erhvervsliv, fastslår Arne Spicer Lindgren, der tilføjer: -Som formand for EAU har jeg hørt erhvervslivets ønske om et selvstændigt råd uden kommunal sammenblanding og med den nye bestyrelse håber jeg, at hele erhvervslivet nu bakker op om SET og viser, at man i samlet flok vil udvikle erhvervslivet i Skive Kommune igennem en aktiv deltagelse i SET's arbejde.

Kristen Hedegaard og Arne Spicer Lindgren håber naturligvis, at vedtægtsændringerne bliver vedtaget på de kommende generalforsamlinger og både fra SET’s og Skive Kommunes side ser man frem til det nye ”set-up” med en stærk bestyrelse og to aktive underudvalg – en kombination, som vil styrke SET som erhvervslivets talerør.

SETs bestyrelse 2015

 

Gå til forsiden: www.skive-her.dk

Oprettet af: Redaktør mail@skive-her.dk


Se andre nyheder
Annonce:
Annonce på Skive-Her, god online markedsføring
Besøg: Skive Business Awards

Tip redaktionen med nyheder, navnenyt, arrangementer mv.: redaktion@skive-her.dk